toukokuu 2010

Ledare 2/2010

Susanna Pettersson | resume på svenska

Vad kommer du att tänka på när du hör ordet konstmuseum? Imponerande byggnader, fina samlingar och varierande utställningar? Nya tankar som utställningsbesöket eller deltagande i museums evenemang har väckt? Säkert alla dessa.

Men ett konstmuseum innebär även ett mångsidigt kunnande och yrkesskicklighet som krävs för varje utställning. Olika val och slutgiltiga beslut fattas av människor med olika titlar och befattningar. Samlingarna utökas inte enbart av institutionens kraft och utställningarna skapas inte automatiskt.

Dokumentationen av museiprofessionens historia till arkiv sker sporadiskt, om ens då. Det vardagliga museiarbetet dokumenteras mera sällan eftersom man traditionellt sätt är mera intresserad av att fånga de viktigaste stunderna samt hedersgäster på bild. Eller nya publikgrupper såsom spädbarn i färgbad. Under den elektroniska informationsförmedlingens och -utbytets tid bör man även fästa uppmärksamhet vid utvidgandet av det traditionella arkivet så att museiarbetet och olika projekt blir dokumenterade. I annat måste de kommande forskargenerationerna mer eller mindre gissa sig fram årsberättelserna.

Det är viktigt att gestalta museiprofessionens historia för branschens självinsikt och det är upp till var och en av oss att fördjupa den. I vidare bemärkelse är det fråga om 1800-talets och ännu äldre museihistoria vars forskning är i tilltagande. Publiceringen av Suomen museohistoria (SKS) är en betydelsefull etapp på denna väg. Statens konstmuseum har haft en central roll i planeringen och förverkligandet av publikationen tillsammans med Finlands museiförbund, Museiverket, Naturhistoriska centralmuseet och läroämnena inom museologi (Åbo, Jyväskylä, Helsingfors).

Samtidigt uppmuntras man till forskningen inom museiämnen. Då vi känner väl den egna historian, förstår vi bättre vår nutid som i sin tur ger mod att göra val som påverkar  framtidens museibesökare.

Susanna Pettersson
Utvecklingsdirektör, Utveckling och samhällsrelationer Kehys

Kommentoi