joulukuu 2011

Museo 2015 – Yhteistyöllä kohti uutta yhtenäistä kokoelmahallinnan arkkitehtuuria.

Katri Vuola | artikkelit

Kokoelmatyötä museokentällä

Kokoelmien kartuttaminen ja hallinta ovat museoiden perustehtäviä. Viime vuosina kokoelma-asiat ovat olleet esillä monissa eri muodoissa: museokenttä on aktivoitunut laajaan kokoelmapoliittiseen yhteistyöhön TAKO-hankkeessa ja eri puolille Suomea on noussut tai nousemassa yhteisvoimin toteutettuja kokoelmakeskuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut kokoelmien digitointia erityisesti Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen edistämiseksi ja hanke on edennyt asiakasliittymän pilotointivaiheeseen. Edellä mainitut toimenpiteet ovat tuoneet esiin digitaalisen kokoelmahallinnan ja sen kehittämisen merkityksen sekä vahvistaneet museokentän yhteistyötä kokoelmien säilyttämiseen, liikkumiseen, tuntemiseen, tutkimiseen, kartuttamiseen ja saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kansallinen digitaalinen kirjasto on myös osoittanut, että museoiden nykyinen digitaalisen kokoelmahallinnan arkkitehtuuri ja infrastruktuuri eivät ole riittävän kehittyneitä vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.


Museo 2015 -hanke ja hankkeen tavoitteet

Museo 2015 -hanke perustettiin museoiden kokoelmahallinnan kehittämiseksi. Museo 2015 on Museoviraston yhteistyössä Valtion taidemuseon ja Suomen museoliiton kanssa johtama museoiden yhteishanke, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus. Hankkeen keskeinen tehtävä on yhtenäistää museoiden kokoelmahallinnan ydinprosesseja ja työtapoja. Tavoitetta tukevat hankkeessa toteutettavat kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri, yhteiset luettelointiohjeet koko museosektorille ja kokoelmatyön prosessikuvaukset. Hankkeessa luodaan myös edellytyksiä siirtymiselle uuteen, yhteiseen kokoelmahallinta-järjestelmään.

Museo 2015 -hanke tuottaa keskitetyn kokoelmahallinta-järjestelmän vaatimusmäärittelyn vuoden 2012 aikana yhteistyössä museoiden kanssa. Vaatimusmäärittelyistä voidaan edetä hankintaan vuonna 2013. Uuden järjestelmän pilotointi on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana. Mikäli koko sektorin vaatimukset täyttävä järjestelmä löytyy ja se todetaan pilotoinnin kautta käyttökelpoiseksi, järjestelmällä on tarkoitus siirtyä tuotantoon vuonna 2015.

Kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri on kuvaus museoiden kokoelmiin liittyvään tietoon linkittyvistä toiminnoista ja toimijoista, tietovirroista, erilaisista kokoelmatyöhön liittyvistä prosesseista ja esimerkiksi tietojärjestelmistä. Kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on parantaa tietojen ja järjestelmien yhteen toimivuutta sekä hyödyntää informaatioteknologiaa entistä monipuolisemmin kokoelmahallintatyössä. Kokonaisarkkitehtuuri perustuu museoiden kokoelmahallinnan nykytilan kuvaukselle ja tulee sisältämään myös näkemyksen tavoitetilasta, kehittämispolusta ja tulevaisuuden toimintaympäristöstä.

Hankkeessa tehtävän luettelointityön tavoitteena on yhdenmukaistaa ja rikastaa luettelointia ja luettelointikäytäntöjä. Nykyiset luettelointikäytännöt tuottavat kokoelmista hyvin erimuotoista ja -laatuista luettelointitietoa, jonka siirtäminen yhdenmukaisena esimerkiksi Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon on erittäin haasteellista. Yhteisiä luettelointikäytäntöjä ja -ohjeita on kaivattu jo pitkään. Hankkeessa tuotetaan museoille ohjelmistoista riippumattomat, standardeja noudattavat luettelointiohjeet. Luettelointityön selventämiseksi laaditaan myös luetteloinnin prosessikuvaukset.

Yhteistyöstä voimaa

Hanketta ei voida jalkauttaa kattavasti ilman laajaa yhteistyötä museoiden kanssa, koska kokoelmahallinnan uudistukset tulevat koskettamaan koko museosektoria. Tämä edellyttää, että museoiden näkemykset otetaan huomioon ja museoille tarjotaan myös konkreettisia mahdollisuuksia osallistua hankkeen työskentelyyn ja tulosten kommentointiin. Museo 2015 -hankkeen toimintaedellytykset ja asiantuntemus nousevat työryhmistä, jotka koostuvat museoalan ammattilaisista. Hankkeella on johtoryhmä, jonka jäsenet edustavat Museovirastoa, Valtion taidemuseota ja Suomen museoliittoa. Hankkeen alkuvaiheessa perustetaan luettelointi- ja kokonaisarkkitehtuurityöryhmät. Kiinnostus hanketta kohtaan on ollut laajaa, koska sen on koettu vastaavan museokentän tarpeeseen edetä kokoelmahallinnan joskus kovin yksinäisestä puurtamisesta laajaan yhteishankkeeseen, jossa melko nopealla aikataululla pyritään luomaan konkreettiset edellytykset museoiden kokoelmayhteistyölle, sekä helpottamaan tavoitteita Suomalaisen kulttuuriperinnön tietovarantojen yhteiskäyttöisyydelle.

Työryhmien lisäksi museoammattilaiset voivat osallistua kommenttiryhmiin ja antaa asiantuntemuksensa kommentoinnin ja keskustelun kautta työryhmien käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään seminaareja ja esittelytilaisuuksia eri puolilla Suomea ja hankkeen vaiheista tiedotetaan mm. sähköpostilistoilla, verkkosivuilla ja hankkeen yhteisellä verkkotyöskentelyalustalla. Museoiden henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus osallistua uuden järjestelmän vaatimusmäärittelyyn ja järjestelmä-toimittajille on tarkoitus järjestää ohjelmistojen esittelytilaisuuksia vuoden 2012 aikana. Museo 2015 -hankkeen tavoitteena on tuottaa yhdessä ja yhteistyössä arvokasta ja käyttökelpoista osaamista koko sektorin käyttöön. Verkostoitumalla ja yhdessä toimien on mahdollista saada parempia tuloksia koko museosektorin, kokoelmahallinnan ja kulttuuriperintömme hyväksi.

Teksti • Katri Vuola, projektisuunnittelija, luettelointikoordinaattori Leena Furu ja projektipäällikkö Mikael Vakkari, Museo 2015 -hanke.

2 kommenttia

 • Hilkka Oksala kirjoitti:

  Lieneekö tämä kommentti julkinen? En muista tarkkaan, onko tätä tuotu esiin kokoelmien luetteloinnin yhteydessä: Eli koskeeko tämä hanke pelkästään esineellisiä ja/tai arkistoaineistoja? Haluaisin muistuttaa myös siitä, että museoammattilaisethan paljon dokumentoivat ja luetteloivat maisemaperintöä, eli siis muinaisjäännöksiä ja rakennuksia. Kuten myös arkeologisia löytöjä. Sisältyvätkö myös nämä tähän uuteen järjestelmään? Täällä paikallistasolla on nyt hyvin vahvasti tullut esiin, että juuri täällä kaivattaisiin myös paikallistason virallista hallintovastuuta maisemallisesta kulttuuriperinnöstä, joka sisältyy museoalan ammatilliseen toimenkuvaan. Tällaista virkavastuuta ei nykyisellään edellytetä esim. kuntatason pienissä paikallismuseoissa, jolloin kunnallishallinnon muut intressiryhmät voivat huomattavasti hankaloittaa kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelua – jopa toimia uhkana tällaiselle museoalan työlle. Siksi myös maisemallisten aineistojen tehokas löytyminen paikallisista luetteloista olisi tärkeää, sillä on siis merkitystä kaavoituksessa ja kohteiden arvottamisessa suojelun kannalta. Pelkät valtakunnalliset kriteerit eivät riitä, mutta valitettavasti vain sellaiset usein allekirjoitetaan ainoina säilyttämisnormeina yksittäisissä kunnissa – esim. täällä. T. Hilkka O. museoamanuenssi Kolarista

 • Anna-Maria Wiljanen kirjoitti:

  Hei,

  kiitos kommentistasi. Välitän sen eteenpäin.

  Ystävällisin terveisin,
  Anna-Maria Wiljanen
  päätoimittaja

 • Kommentoi