tammikuu 2010

Picasso-aiheisen tiedon lähteellä

Juha Ilvas |

Kun lupauduin kokoamaan Valtion taidemuseon uuteen museoammatilliseen verkkolehteen joitakin näkökulmia Picasson taiteen tutkimuksesta tai mahdollisuuksista Suomessa, niin tiesin itseni tuntien tästä seuraavan ongelmia. + lue lisää

tammikuu 2010

Kuinka puitteet kokonaisvaltaiselle museokäynnille luodaan?

Eija Liukkonen |

”Ajattelen vierailla syksyn Picasso-näyttelyssä, näyttelyn tulemisen olen jo keväällä havahtunut seuratessani tiedotusvälineitä. Toki olen törmännyt mainoskampanjaan Helsingin Sanomia lukiessani ja huomannut Picasso -teeman laajentuneen muuhunkin kulttuuritarjontaan. + lue lisää

tammikuu 2010

Ledare 1/2010

toimitus |

Välkomna att läsa Lasuuri, en webbtidning som är speciellt avsedd för professionella inom konstmuseibranschen. I detta pilotnummer koncentrerar vi oss på ett tema – storutställningar. Därtill berättar vi om våra aktuella projekt, samt presenterar temarelaterade publikationer och konsthistorians klassiker.

Lasuuri utkommer fyra gånger om året och erbjuder ett forum för kontextualiseringen av konstmuseibranschens mest centrala fenomen. Vår målsättning är att berätta om vår verksamhet och dess bakgrund, samt att öka kännedom om konstmuseibranschen. Tidningens namn hänför sig till transparens och reflekterar denna målsättning väl.

Webbtidningens redaktion består av mångsidiga museiprofessionella och den ges ut av de tre expertenheterna i Statens konstmuseum: Centralarkivet för bildkonst, konserveringsinrättningen och Utveckling och samhällsrelationer Kehys. Alla dessa enheter har haft egna publikationer som nu sammanslås. På detta sätt vill vi även effektivera vår kommunikation till museifältet.

Lasuuri ger även försmak för den portalförnyelse som Statens konstmuseums webbplats genomgår under detta år.

Vi hoppas att Du som läsare skickar dina idéer och förslag till adressen lasuuri@fng.fi

Trevliga lässtunder!

Susanna Pettersson
Utvecklingsdirektör, Utveckling och samhällsrelationer Kehys

Ulla Vihanta
Centralarkivchef, Centralarkivet för bildkonst

Kirsti Harva
Ledande konservator, Konserveringsinrättningen

tammikuu 2010

Editorial 1/2010

toimitus |

Welcome to Lasuuri, a webmagazine for art museum professionals. Our pilot magazine is dedicated to large exhibitions. Furthermore, our actual projects and publications linked to the theme and the classics of art history are discussed.

Lasuuri is published four times annually. It offers a forum for the contextualisation of the most central phenomena of art museums. Our aim is to tell more about our projects and their background and increase the knowledge of art museums. The name of our magazine refers to transparencies and describes our aim well.

The editors of the magazine are all art museum professionals with solid experience connected with conservation, art museums and archives.

The units responsible for this magazine are the Central Art Archives, Conservation Department and Community Relations Kehys, which have been publishing magazines such as Dokumentti, Krappilakka and different kinds of newsletters. These publications are now combined to bring you Lasuuri. This is also a way to make our communications even more effective.

Lasuuri anticipates the renewal of the Finnish National Gallery website which will take place later this year. The new web pages will be more service-oriented in accordance with the needs and wishes of our clients.

We would also like to encourage the readers of Lasuuri to interact with us. You are welcome to send us feedback and ideas concerning Lasuuri. You can send feedback and ideas concerning this webmagazine to lasuuri(at)fng.fi.

Have a pleasant reading experience with Lasuuri!

Susanna Pettersson
Head of Development, Development and Community Relations Kehys

Ulla Vihanta
Director of the Central Art Archives

Kirsti Harva
Head of the Conservation Department

tammikuu 2010

Pääkirjoitus 1/2010

toimitus |

Tervetuloa lukemaan Lasuuria, taidemuseoalan ammattilaisille suunnattua verkkolehteä. Näytenumerossamme keskitymme Picasson siivittämänä suurnäyttelytematiikkaan. Lisäksi kerromme ajankohtaisista hankkeista ja esittelemme teemaan liittyviä julkaisuja sekä klassikkoteoksia.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Lasuuri tarjoaa foorumin taidemuseoalan kannalta keskeisten ilmiöiden kontekstualisoinnille. Tavoitteenamme on paitsi kertoa toiminnastamme ja sen taustoista, myös lisätä taidemuseoalan tunnettuutta. Lehden läpikuultavuuteen viittava nimi kuvaa hyvin tätä tavoitetta.

Lehden tekijäkunta on monipuolisten osaajien käsissä. Kirjoittajajoukko koostuu jo nyt laajasta kirjosta konservoinnin, taidemuseo- ja arkistoalan ammattilaisista.

Lehteä toimittavat Valtion taidemuseon asiantuntijayksiköt Kuvataiteen keskusarkisto, konservointilaitos ja Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys. Lehden edeltäjiä ovat arkiston Dokumentti-lehti, konservointilaitoksen Krappilakka ja Kehyksen toimittamat Tieto ja taito-sivut sekä erilaiset uutiskirjeet. Ne poistuvat tämän avauksen jälkeen näyttämöltä. Näin myös tehostamme ammattilaisille suunnattua viestintää.

Lasuurin näytenumeron julkaiseminen ennakoi Valtion taidemuseon portaaliuudistusta. Vuonna 2010 koko sivuston palvelurakenne uudistetaan vastaamaan käyttäjäkunnan toiveita ja tarpeita.

Myös Lasuurin suhteen liikenne on kaksisuuntaista. Toivomme, että Sinä lukijana lähetät meille palautetta ja ehdotuksia osoitteeseen lasuuri@fng.fi!

Hyvää lukumatkaa!

Susanna Pettersson
Kehitysjohtaja, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys

Ulla Vihanta
Keskusarkistonjohtaja, Kuvataiteen keskusarkisto

Kirsti Harva
Johtava konservaattori, Konservointilaitos