marraskuu 2010

Taiteilija työssään -projektin kuvaajan Ali Lachebin haastattelu

Anna-Maria Wiljanen | ajankohtaista

1. Minkälaisesta projektista on kysymys?

Ali: Kyseessä on Kuvataiteen keskusarkistossa 2009 käynnistynyt Taiteilija työssään –dokumentointiprojekti, jonka tarkoituksena on haastatella taiteilijoita taidehistoriallista tutkimusta varten. + lue lisää

marraskuu 2010

Onko taide pyhää ja saavuttamatonta?

Mira Haataja | artikkelit

Valtion taidemuseon oppaat harjoittelevat nähdyn muuttamista sanoiksi. Kuva: Aura Linnapuomi

Kenellä on mahdollisuus nauttia taiteesta ja tulla tunnustetuksi täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä? Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille -palvelu perustuu ajatukseen siitä, että kaikilla ihmisillä, myös toimimisesteisillä ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvilla, on oikeus saada elämyksiä taiteesta. + lue lisää

marraskuu 2010

Editorial 3/2010

Anna-Maria Wiljanen | english summary

We are now completing the first year of publication of the online magazine Lasuuri for art museum professionals. The online magazine has been received enthusiastically: many believe there was a clear need for a substance magazine such as this. The online magazine is also in a convenient format: in addition to being environmentally friendly, it offers readers the possibility to return to the articles as often as they want. Every article can be commented on, which also makes Lasuuri an excellent forum for discussion.

Much has happened this year: many publications have been brought to the market at the Finnish National Gallery, such as the Finnish National Gallery jubilee book Kulttuurin rakentaja (“the builder of culture”), and the book on the impacts of the collection operations of the Ateneum Art Museum, Kokoelmalla on tekijänsä! (“Every collection has its maker”) the Collections Mobility manual on the mobility of collections (www.lending-for-europe.eu), created as a result of an EU project.

There have also been changes in the Lasuuri editorial council. The Executive Editor in Charge, Head of Development Susanna Pettersson, has taken up the post of Director of the Alvar Aalto Foundation, and the Director of the Central Archives Ulla Vihanta is retiring after a long and successful career. Temporary Head of Development Eija Liukkonen now acts as the Executive Editor in Charge, and the temporary Director of the Central Archives Hanna-Leena Paloposki takes up the post previously held by Vihanta. Head of Conservation Kirsti Harva and Executive Editor of Lasuuri, Communications Manager Anna-Maria Wiljanen will both continue on the editorial council.

The task of Lasuuri in the contextualisation of the central phenomena in the art museum field remains essentially the same as before, but its development continues. It is here that we need your help. Send your ideas and suggestions to lasuuri(at)fng.fi!

The theme of this issue is the documentation of visual arts. A related project has mapped the current situation and cooperation of archives and libraries. The Central Art Archives have collected experiences and views from art museums by using various questionnaires and seminars and by contacting people. The versatile results of the project are presented in the articles in this magazine. We are waiting for your comments.

Enjoy reading!

Anna-Maria Wiljanen

Communications Manager, Finnish National Gallery

marraskuu 2010

7 kampanjer för konsten, Ars-utställningarna 1961-2006

Erik Kruskopf | kirja-arvostelut

1961 arrangerades den första Ars-utställningen i Ateneum i Helsingfors. Sedan dess har sådana stora, internationella utställningar av samtidskonst arrangerats under detta namn med något varierande, ibland ganska långa intervaller. Den åttonde Ars-utställningen är planerad att äga rum våren 2011 i Kiasma. + lue lisää

marraskuu 2010

Kulttuurin rakentaja – Valtion taidemuseo 1990-2010

Virpi Harju | lukuvinkit

Valtion taidemuseo on Suomen kansallisgalleria. Tämän kansallisen kulttuurilaitoksen juuret ulottuvat aikaan, jolloin Suomen Taideyhdistys aloitti toimintansa Helsingissä 1846. Taideyhdistyksen toimintojen jatkajaksi tuli vuodesta 1939 Suomen taideakatemian säätiö. + lue lisää

marraskuu 2010

Iso, paksu ja punakantinen

Ari Latvi | kirja-arvostelut

Mikä se on? Se on Valtion taidemuseon kirjaston uutuuskirja Salon to Biennial: Exhibitions that Made Art History, joka erottuu muiden uutuuskirjojen joukosta ainakin ulkoisesti, ikään kuin se haluaisi tulla esitellyksi. Kirja on kaksiosaisen julkaisun ensimmäinen osa, joka kattaa vuodet 1863–1959. Siinä esitellään 24 yhteis- ja ryhmänäyttelyä, jotka ovat vaikuttaneet valtavasti modernin taiteen kehitykseen tuona ajanjaksona. + lue lisää

marraskuu 2010

Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe

Teijamari Jyrkkiö | lukuvinkit

Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe offers some starting points for working together and sharing collections. It provides information about the history of collecting and suggests different ways to approach the collections and collecting related activities. It proposes that museums should rather be encouraged to build collection strategies of the 21st century than repeating the old pattern that is based on the idea of eternal growth. + lue lisää

marraskuu 2010

Pääkirjoitus 3/2010

Anna-Maria Wiljanen | pääkirjoitus

Taidemuseoammattilaisten oma verkkolehti Lasuurin ensimmäinen julkaisuvuosi on takana. Verkkolehti on saanut innostuneen vastaanoton – monen mielestä tämäntyyppiselle substanssilehdelle on ollut selvä tilaus! Verkkolehti on myös formaattina kätevä: luontoystävällisyyden lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden palata artikkeleihin yhä uudelleen. Jokaista artikkelia voi kommentoida joten Lasuuri tarjoaa myös oivallisen keskustelufoorumin.

Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut paljon; Valtion taidemuseossa monet julkaisut ovat nähneet päivänvalon, näistä esimerkkinä Valtion taidemuseon juhlakirja Kulttuurin rakentaja, Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuutta käsittelevä kirja Kokoelmalla on tekijänsä! sekä EU-projektin tuloksena syntynyt kirja Encouraging Collections Mobility kokoelmien liikkuvuudesta, joka on ladattavissa osoitteessa www.lending-for-europe.eu

Lasuurin toimitusneuvostossa on tapahtunut muutoksia. Vastaava päätoimittaja, kehitysjohtaja Susanna Pettersson on siirtynyt Alvar Aalto -säätiön johtajaksi ja keskusarkistonjohtaja Ulla Vihanta on ansiokkaan ja pitkän uran jälkeen jäämässä eläkkeelle. Vastaavana päätoimittajana toimii nyt vs. kehitysjohtaja Eija Liukkonen ja Ulla Vihannan tilalla vs. keskusarkistonjohtaja Hanna-Leena Paloposki. Johtava konservaattori Kirsti Harva sekä Lasuurin päätoimittaja, viestintäpäällikkö Anna-Maria Wiljanen jatkavat toimitusneuvostossa.

Lasuurin sisältö taidemuseoalan keskeisten ilmiöiden kontekstualisoinnissa säilyy samana kuin ennenkin mutta sen kehittely jatkuu. Tässä tarvitsemme Sinun apuasi. Voit lähettää ideoita ja ehdotuksia osoitteella lasuuri(at)fng.fi

Tämän numeron teemana on kuvataiteen dokumentointi. Siihen liittyvässä projektissa on kartoitettu arkistojen ja kirjastojen nykytilannetta ja yhteistyötä. Kuvataiteen keskusarkisto on kerännyt kokemuksia ja näkemyksiä taidemuseokentältä erilaisten kyselyiden, seminaarien ja yhteydenottojen avulla. Löydätte projektin monipuolisen tuleman tämän lehden artikkeleista, joihin toivomme kommenttejanne!

Miellyttäviä lukuhetkiä!

Anna-Maria Wiljanen

päätoimittaja

Viestintäpäällikkö, Valtion taidemuseo

marraskuu 2010

Ledare 3/2010

Anna-Maria Wiljanen | resume på svenska

Lasuuri, webbtidningen för professionella inom konstmuseibranschen, har nu sitt första år bakom sig. Webbtidningen har fått ett entusiastiskt mottagande – enligt många finns det en klar efterfrågan efter en substanstidning av denna typ! Webbtidningen har också ett behändigt format: Förutom att den är miljövänlig kan man återgå till artiklarna gång på gång. Man kan kommentera varje artikel, vilket också gör Lasuuri till ett ypperligt diskussionsforum.

Under det gånga året har det skett mycket; Många publikationer har getts ut vid Statens konstmuseum, bland dessa kan nämnas Statens konstmuseums festskrift Kulttuurin rakentaja samt boken Kokoelmalla on tekijänsä! som behandlar Ateneums samlingsverksamhet samt handboken Collections Mobility (www.lending-europe.eu) om samlingarnas mobilitet, som uppstått till följd av ett EU-projekt.

Förändringar har även skett i Lasuuris redaktionskommitté. Den ansvarige chefredaktören, utvecklingsdirektör Susanna Pettersson har övergått till chef för Alvar Aalto-stiftelsen och centralarkivchef Ulla Vihanta kommer att pensioneras efter en framgångsrik och lång karriär. Som ansvarig chefredaktör fungerar nu tf. utvecklingsdirektör Eija Liukkonen och som efterträdare för Ulla Vihanta tf. centralarkivchef Hanna-Leena Paloposki. Ledande konservator Kirsti Harva och chefredaktör för Lasuuri, kommunikationschef Anna-Maria Wiljanen, fortsätter i redaktionskommittén.

Lasuuris innehåll som kontextualisering av de centrala fenomenen inom konstmuseisektorn fortsätter som tidigare medan utvecklingen av dessa fortsätter. I detta behöver vi Din hjälp. Du kan skicka idéer och förslag till adressen lasuuri(at)fng.fi.

Temat för detta nummer är dokumentering av bildkonst. I projektet i anknytning till detta har man kartlagt nuläget i arkiv och bibliotek samt deras samarbete. Centralarkivet för bildkonst har samlat erfarenheter och synpunkter från konstmuseisektorn via olika enkäter, seminarier och kontakter. Ni hittar projektets mångsidiga resultat i artiklarna i denna tidning. Vi vill gärna ha era kommentarer till dessa!

Trevliga lässtunder!

Anna-Maria Wiljanen

Kommunikationschef, Statens konstmuseum

marraskuu 2010

Suomen Museohistoria julkaistiin keväällä

Pauliina Kinanen | lukuvinkit

Museot ovat jokaisen kansakunnan kulttuuriomaisuuden ja historian ilmentäjiä. Ne ovat jo parin vuosisadan ajan tarjonneet yleisölle lukemattomia mahdollisuuksia syventyä historian, taiteen ja tieteen saloihin. + lue lisää